Review article

Knöchelödeme nicht alle Dihydropyridin-Kalziumantagonisten sind gleich beschaffen

Grossman E, Messerli H

DOI: https://doi.org/10.4414/cvm.2009.01461
Publication Date: 13.11.2009
CARDIOVASCULAR MEDICINE ‒ KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN ‒ MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE . 2009;9(11):301-304

This text is only available as PDF .

Verpassen Sie keinen Artikel!

close