Review article

Stellenwert der Koronarrevaskularisation bei älteren Patienten mit chronischer koronarer Herzkrankheit

Kaiser A, Bonetti O, Pfisterer E

DOI: https://doi.org/10.4414/cvm.2006.01146
Publication Date: 27.01.2006
CARDIOVASCULAR MEDICINE ‒ KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN ‒ MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE . 2006;6(01):01146

This text is only available as PDF .

Verpassen Sie keinen Artikel!

close